ACADEMIC HALF DAY
December 2021 - Neurology

December 7, 2021

December 7, 2021

9:30 - 10:15 – Movement Disorder - Dr. Shprecher

10:15 - 11: 00 – Headache - Dr. McFarlane

11:00 - 11:30 – Break

11:30 - 12:15 – Dementia - Dr. Weidman

December 14, 2021

December 14, 2021

9:30 - 10:15 – Multiple Sclerosis - Dr. Martinez

10:15 - 11: 00 – Epilepsy - Dr. Murthy

11:00 - 11:30 – Break

11:30 - 12:15 – Neuromuscular disorders - Dr. Crisman

December 21, 2021

December 21, 2021

9:30 - 10:15 – Test

10:15 - 11: 00 – Test Review